Lars Petersen & Charlotte Firing

charlotte-20-aug

Charlotte Firing
Charlotte Firing er konsulent og underviser. Hun arbejder bl.a. med efteruddannelse af medarbejdere i Odense kommune. Hun er cand.pæd i pædagogisk sociologi fra Århus Universitet og beskæftiger sig især med udvikling af det personlige lederskab. Med en baggrund som socialpædagog har Charlotte Firing stor erfaring med at motivere og inspirere mennesker til at udvikle deres handlekompetence. Styringsrationaler og ledelsesrationaler er ofte hinandens modsætninger og hæmmende for både mennesker og organisationers evner til at tilpasse sig en verden i evig forandring.

 

billede-af-larsLars Petersen
Uddannet i psykologi og filosofi på Roskilde Universitetscenter. Han har sideløbende med sin karriere undervist i kommunikation, psykologi og ledelse som ekstern lektor på Roskilde universitetscenter samt Århus universitet. Lars har gennem en lang årrække arbejdet med ledelse –og organisationsudvikling, strategisk kommunikation samt motivationsforståelse. Han har de senere år især arbejdet med konceptudvikling omkring forandringsprocesser i og for det offentlige og private erhvervsliv. Lars, er ud over at være foredragsholder, erhvervskommentator mm, ansat som konsulent i Odense kommune.

 

Foredrag og kuser:

Effektiv kommunikation
– Sådan undgår du misforståelser

Baggrund for foredraget
Nyere undersøgelser viser at danske virksomheder og organisationer hvert år mister milliarder af kroner på grund af en dårlig intern kommunikation. Dårlig planlægning, unødvendige afbrydelser og misforståelser som følge af kommunikationssvigt koster således årligt op mod 67.000 kr. pr. medarbejder. En uhyre sum, der kunne bruges andet steds i virksomheden.

Undersøgelser peger på at det især er den interpersonelle kommunikation der svigter når noget går galt i en virksomhed. Kommunikationsgangen mellem ledere og medarbejdere samt medarbejdere imellem er de to helt store områder der skaber problemer. Som oftest er det misforståelser omkring indgåede aftaler og arbejdsfordeling, men lige så tit uoverensstemmelser omkring hvad der egentlig menes og ønskes af medparten. Man får ofte slet ikke kommunikeret det ønskede ud til andre på en forståelig og tilfredsstillende måde.

Hvorfor booke dette foredrag
At kommunikere er noget alle gør hele tiden og som oftest uden at tænke over hvordan man gør det. Vi har som regel en forventning om, at den vi kommunikere med har den samme grundlæggende forståelse af det budskab vi ønsker bragt som vi selv har. Dette er langt fra altid tilfældet da vi alle har hver vores egen forståelse af ords betydning og derfor ikke nødvendigvis tillægger et budskab den samme mening. Vi hører, som oftest, hvad den anden siger, men lige så ofte uden at have den præcis samme forståelse af det sagte, som den der siger det har det. Dette er den store årsag til de fleste uenigheder og misforståelser i kommunikationsgangen.

Kommunikation er ikke bare ord videregivet fra en person til en anden. Den skaber handling, aktivitet og helt specifikke måder at sige og gøre ting på. Aktivitet og handling hos den anden, der måske ikke var hensigten med det man kommunikerede og et deraf efterfølgende dårligt feedback.

Stikord fra foredraget

 • Kommunikation mellem mennesker er mere komplekst end blot en afsender, et budskab og en modtager. Kommunikation åbner op for flertydige forståelser.
 • Kommunikation medfører aktiviteter og handlinger der ofte slet ikke var tilsigtet.
 • Klar kommunikation kan skabe udvikling og fællesskab i organisationen.
 • Klar kommunikation og gode relationer skaber tilfredse medarbejdere.

Udbytte af foredraget

 • I får en udvidet forståelse af at kommunikation kan mere og andet end blot at flytte tanker fra en person til en anden.
 • I får en viden om hvordan kommunikation også kan ses som en skabende proces.
 • I får en række konkrete kommunikationsværktøjer til at bruge med det samme.
 • I får et foredrag der viser hvordan klar kommunikation kan aktiveres i organisationen.

 

Den gode organisationskultur
– Sådan skaber man en produktiv og bæredygtig kultur

Baggrund for foredraget
Virksomheder og institutioner bliver i højere og højere grad bedømt på den kultur der er til stede i organisationen. Dette er gældende for både nuværende og kommende medarbejdere samt eventuelle nye samarbejdspartnere udadtil. En virksomhedskultur afspejler i høj grad de omgangsformer, værdier og visioner der først som sidst er med til at brande virksomheden og bestemme dens konkurrenceevne.

En organisation kan på mange måder sammenlignes med et miniature samfund. Den har sine egne regler, normer og værdier som dens medarbejder skal forholde sig til. Den har sine helt egne omgangsformer og måder at gøre tingene på. Den har sin egen kultur, der løber som en rød tråd gennem hele organisationen og er medvirkende til at knytte medarbejderne sammen til en effektiv helhed. En kultur der også i høj grad er bestemmende for medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen.

En organisations kultur er noget man hele tiden skal værne om, udfordre, fremhæve og videreudvikle så den dels passer til medarbejdernes behov men i lige så høj grad til de konkurrencevilkår, der er til stede på markedet. En kultur er aldrig givet i sig selv, men må hele tiden være åben for en revurdering og tilpasning til de faktiske omstændigheder som organisationen er en del af.

Hvorfor booke dette foredrag
Dette foredrag vil, på baggrund af nyere psykologiske og sociologiske teorier, have fokus på organisationskulturens produktive potentialer. Der vil blive givet eksempler på, hvordan en organisation kan øge sin produktivitet gennem et fokus på kulturen og den gevinst der kan opnås herefter. Der vil ligeledes være et særligt fokus på de mekanismer der er til stede når en kultur skal opbygges, omlægges eller revurderes med succes. Foredraget vil især have fokus på hvordan en organisationskultur kan ses som et aktiv, der kan opbygges og videreudvikles i relationen mellem medarbejdere og virksomhed med tilfredsstillelse for øje.

Stikord fra foredraget

 • Tilfredse medarbejdere med udvikling i arbejdet skaber gode relationer og en god organisationskultur.
 • En god organisationskultur skaber udvikling og sammenhæng mellem afdelingerne.
 • Tiltrækning og fastholdelse af gode medarbejdere er proportionelt stigende med graden af tilfredshed med organisationskulturen.
 • En god organisationskultur skaber retning og resultat under skiftende markedsvilkår.

Udbytte af foredraget

 • I får en forståelse af mekanismerne bag en velfungerende og produktiv kultur i organisationen.
 • I får en række redskaber til hvordan man kan opbygge og vedligeholde en kultur med tilfredse og skabende medarbejdere.
 • I får stof til eftertanke om hvordan egen organisationskultur eventuelt kan gøres endnu bedre.
 • I får et indblik i hvordan produktive relationer mellem medarbejdere, internt såvel som i forskellige afdelinger i organisationen kan fører til bedre resultater.

 

Den refleksive organisation
– Sådan navigerer man som organisation i et uroligt marked

Baggrunden for foredraget
Vilkårene for den moderne organisation har længe været i en proces med konstante forandringer. Markedets vidtgående omskiftelighed, begrænsninger og muligheder foregår med en hastighed ikke tidligere set. Dette gælder ikke længere kun for de virksomheder der har med informations- og kommunikationsteknologi at gøre, men også bredt for andre serviceorienterede erhverv.

Kundens ønsker og behov er ikke længere stadfæstet i et stabilt marked, hvad enten det handler om en hurtig IT-løsning, eller om at forudse næste års udbud af tjenester. Udviklingen fordrer ofte individuelle løsningsforslag tilpasset den enkelte kundes øjeblikkelige behov og profil. Dette er et udviklingsforløb der skal kunne tilpasses og inddrages i en succesfuld strategiplanlægning. En virksomheds duelighed kan således måles på, hvor god den er til at tilpasse sig de hastigt ændrede konkurrenceforhold, udbud og efterspørgsel, der findes på det voksende globale marked.

Dette stiller organisationen i en position hvor dens omskiftelighedsparathed, i langt højere grad end tidligere, er alfa og omega i kampen om markedsandele. Dette gælder både virksomhedens udviklingskapacitet og fleksibilitet overfor markedet, men også medarbejdernes omstillingsevne og parathed. Det er hele virksomhedens evne til at agere der er afgørende for succes eller ej. Dette kræver at organisationen er i stand til at generere og fastholde en refleksivitet omkring målsætninger, handlingsstrategier og markedsanalyser internt såvel som eksternt. Det kræver også at medarbejderne har en viden omkring de ændrede vilkår for virksomhedens udbud af tjenester, og at de hurtigt kan omstille sig i denne proces. Medarbejderne er organisationens vigtigste ressource.

Hvorfor booke dette foredrag
At reflektere over sin egen situation i organisationen eller på organisationen, som en helhed, er noget alle medarbejdere gør per automatik hver dag. Alle vil have gjort sig en række overvejelser omkring organisationens mulige fremtid eller omkring egne positioner internt. I og med alle disse overvejelser og refleksioner oftest foregår per automatik komme de ikke altid frem i lyset og har dermed ingen nytteværdi. Vigtig information om interne forhold og muligheder for nytænkning forbliver netop tænkte og usagte.

En refleksiv organisation er kendetegnet ved, at den internt rummer en stor mængde viden på medarbejderniveau, der gør den i stand til, at imødekomme skiftende krav der følger af ændrede markedsvilkår. Jo større mængde af viden en organisation er i stand til at akkumulere og fastholde, des bedre og hurtigere kan den imødekomme kundens ændrede behov. Det er dog ikke kun et spørgsmål om, at organisationen er i stand til at opnå denne viden, men et spørgsmål om at opnå og opretholde den på den rigtige måde. Nemlig internt i hele virksomheden gennem refleksionsprocesser, der kan medvirke til den samlede videreudvikling. En organisations refleksionsniveau, og dermed dens konkurrenceduelighed, er derfor bestemt af den vidensudveksling der kan foregå mellem medarbejdere og virksomhed.

Dette foredrag vil, på baggrund af nyere erhvervspsykologisk teori, overvejende beskæftige sig med hvordan refleksionsprocesser kan igangsættes og opretholdes fremadrettet i en moderne organisation. Det vil med udgangspunkt i konkrete eksempler vise og beskæftige sig med medarbejdernes nødvendige og produktive rolle i skabelsen af den refleksive organisation. Foredraget vil med fokus på, hvordan refleksioner opstår og fastholdes i relation mellem virksomhed og medarbejdere, især beskæftige sig med de mange udviklingsmæssige og markedsorienterede gevinster herved.

Stikord fra foredraget

 • Refleksive medarbejdere er den nye motor for organisationens udvikling.
 • Vidensdeling skaber tilfredse og dygtigere medarbejdere.
 • Rejsen fra tilfredse medarbejdere til tilfredse og udviklende medarbejdere.
 • Refleksion over egen praksis skaber gode resultater i organisationen.

Udbytte af foredraget

 • I opnår en række konkrete ideer til hvordan vidensdeling foregår mest produktivt.
 • I får kendskab til en række redskaber der kan igangsætte og udvikle refleksion mellem medarbejderne.
 • I får en viden om hvordan, man mellem afdelingerne i organisationen, kan sikre nogle produktive og fremadrettede relationer til gavn for hele organisationen.

I vil gennem konkrete cases opnå et kendskab til hvordan forandrings –og refleksionsprocesser kan implementeres i organisationen.

 

Relationel koordinering i mindre enheder
(dagtilbud og lignende)

Relationel koordinering, skabt af amerikaneren Jody Gittel, er som udgangspunkt tænkt som et styringssystem i større organisationer; luftfartsselskaber, hospitaler, kommunale enheder hvor det bliver brugt i stor stil i dag. Relations arbejdet i mindre enheder er dog så komplekst i dag, at relationel koordinering, med stor gevinst, også kan anvendes her. Målgruppen kunne dels være institutioner (alt fra børnehaver til hjem for anbragte unge og andre botilbudsstæder) og dels mellemstore virksomheder i det private erhvervsliv.

Relationel koordinering er en evidens baseret måde at koordinere arbejdet på internt i en organisation. Metoden har til hensigt at kortligge hvilke samarbejdspartnere, der indgår i løsningen af en specifik opgave og hvordan relationerne til disse understøtter arbejdet.

Relationel koordinering har fokus på 7 elementer, delt op i to kategorier, der er bestemmende for kvaliteten af opgaveløsningen. Disse to overordnede kategorier handler om relationer og kommunikation og har fokus på hvordan relations dannelser opstår, dyrkes og styrkes samt på rettidigheden og kvaliteten af kommunikationen mellem enheder.

Udbytte:
Relationel koordinering tilbyder både et analyseredskab og en forståelsesramme til håndtering af komplekse arbejdsprocesser. Fokus på samspillet mellem forskellige faggrupper omkring løsningen af en fælles kerneaktivitet, styrker relations opbygningen og forbedrer kommunikationen på alle niveauer hvilket giver mere effektivitet i opgaveløsningen.

Form:
Foredrag i form af inspiration, workshop af en halv til en hel dags længde, eller implementering af relationel koordinering i organisationen i et længere tidsforløb.

Book Charlotte Firing og Lars Pedersen her

Reklamer

Kiercom Nyhedsbrev

KierCom på Facebook

Kiercom på Linked In

%d bloggers like this: